ترمووود چوب فضای باز ، کفپوش ترموود - چوب ترمو وود کف و زیر ترمووود

چوب های ترمووود ، با یک اصلاح و درمان تخصصی با حرارت و گرما ، بسیار با دوام و مستحکم شده و از این جهت چوب ترمووود را می توان به عنوان کفپوش های چوبی فضاهای باز استفاده کرد ، به این نوع چوب کفپوش ترمووود می گویند.

ترمووود چوب فضای باز - کفپوش ترموود - چوب ترمو وود کف و زیر ترمووود

ترمووود چوب فضای باز 

ترمووود کف و چوبهای مقاوم ترمووود- کفپوش ترموود - ترموود کف و چوب کف ترمووود

ترمووود کف و چوبهای مقاوم ترمووود

کفپوش ترموود - ترموود کف و چوب کف ترمووود

ترمووود کف و چوبهای مقاوم ترمووود- کفپوش ترموود

ترموود کف و چوب کف ترمووود

چوب ترمو وود کف و چوب زیر ترمووود

ترمووود ، با یک اصلاح و درمان تخصصی با حرارت و گرما ، بسیار با دوام و مستحکم شده و از این جهت چوب ترمووود را می توان به عنوان کفپوش های چوبی فضاهای باز استفاده کرد ، به این نوع چوب کفپوش ترمووود می گویند.

کفپوش ترموود ، کفپوش های چوبی فضای باز ترمووود

ترمووود | ترمو وود | ترموود - مرکز ترمووود بست چوب بهرین چوب کفپوش ترموود ، کفپوش های ترمووود - چوب های فضای باز ترمووود - ترمووود کف و چوبهای مقاوم ترمووود- کفپوش ترموود - ترموود کف و چوب کف ترمووود

کفپوش های چوبی ترمووود ممکن است به دو دسته نقسیم شوند:

- چوب های الواری ترمووود منظور از الوار های ترموود ، چوب ترمو وود هایی است که بر اساس سایز ، ابعاد ، اندازه و مقاطع مشخص و بر اساس استاندارد های انجمن بین المللی ترمووود است.
- کفپوش های ترمووود اغلب به ترموود هایی گفته می شود که یا با ضایعات الوار های ترمووود ساخته می شود و یا با ترمووود های ورقه ای استاندراد . تایل ترمووود نیز دارای سایز مشخص 30*30 می باشد